O nama - RDM d.o.o.

REGIONALNA DEPONIJA MOŠĆANICA
KONTAKTIRAJTE NASAKTUELNOSTI

OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

 

Privredno društvo ”Regionalna deponija Mošćanica” d.o.o. Zenica je osnovano Odlukom o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću, broj: 01-01-5-14311/02, koju je donijelo Vijeće Općine Zenica na svojoj sjednici održanoj 12. septembra 2002. godine (”Službene novine Općine Zenica”, broj: 7/02 i 8/03) i upisano je kod Kantonalnog suda u Zenici na osnovu Rješenja o upisu, broj: U/I-3232/02 od 02.10.2002. godine. Društvo je osnovano s ciljem da vodi poslove oko implementacije projekta izgradnje regionalne sanitarne deponije za bezopasni otpad ”Mošćanica”, a nakon izgradnje prve faze da izvrši sve potrebne radnje na uspostavi i organizaciji funkcionalne deponije u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

 

Skraćeni naziv firme je ”RDM” d.o.o. Zenica.

Osnivač i vlasnik Društva je Grad Zenicasa 100 % udjelom u osnivačkom ulogu.

U ime Osnivača, ovlaštenja Skupštine Društva vrši Gradonačelnik Zenice.

Nadzorni odbor, kojeg imenuje Skupština Društva, čine tri člana:

 

  • Selver Keleštura, dipl.pravnik (predsjednik),
  • Sanda Alispahić, dipl.oec (član),
  • Ajdin Baručija, dipl.proizvodni inžinjer (član).

 

Društvo zastupa direktor Pojskić Mia, dipl.oec.

 

ID broj: 4218003170004

PDV broj: 218003170004

 

Sjedište Društva se nalazi na adresi:

Mošćanica bb

72000 Zenica

Tel. 032/446-360

Fax. 032/446-634

www.rdm.ba

regdepze@bih.net.ba

deponija@bih.net.ba

 

REGIONALNA DEPONIJA ”MOŠĆANICA”

 

Regionalna deponija ”Mošćanica” je prve količine otpada počela primati 05. juna 2008. godine, kada je u prisustvu tadašnjih predstavnika Državnih, entitetskih, kantonalnih i općinskih vlasti, te predstavnika Ureda Svjetske banke u BiH i ostalih zvanica, deponija svečano otvorena i zvanično puštena u rad.

 

Pripremne aktivnosti na izgradnji deponije su počele početkom 2003. godine izradom studija, projektno-tehničke dokumentacije, obezbjeđenjem dozvola i saglasnosti, te pregovorima i dogovorima sa lokalnom zajednicom o uslovima i saglasnosti za gradnju deponije. Izgradnja prve faze Regionalne deponije se odvijala u periodu od 04. maja 2005. do 05. juna 2008. godine, a finansirala se iz sredstava kredita Svjetske banke, broj: 3672 BOS/ZE i 3672-1 BOS/ZE, te grant sredstvima Vlade FBiH u iznosu od oko 2 miliona KM. Sredstva za izgradnju prve faze Deponije zadužilo je Društvo u iznosu od 7 miliona USD, a garancije za vraćanje kredita je dala tada Općina Zenica. Lokaciju i projektnu dokumentaciju za izgradnju Deponije obezbjedila je Općina Zenica.

 

Regionalna deponija ”Mošćanica” je izgrađena na sjevernom dijelu odlagališta rudničke jalovine površinskog kopa ”Mošćanica” i prostire na površini od 24 ha. Deponija se nalazi 14 km udaljenosti istočno od grada Zenica. Cjelokupni prostor Regionalne deponije ”Mošćanica” je ograđen betonskom ogradom visine 2 m, radi sprečavanja ulaska neovlaštenim licima, kao i životinjama koje mogu da raznose otpad. Prema izgrađenoj infrastrukturi, Deponija se može podijeliti na dvije zone, ulazno-izlazna, gdje je smještena upravna zgrada za administrativno osoblje i radnike, ulazno-izlazna kolska vaga sa nadstrešnicom i vagarskom kućicom, čuvarska kućica, pretakalište za gorivo, rezervoar pitke vode, spremnik za plin, radionica sa skladištem i garažama, plato za pranje vozila, reciklažno dvorište, objekat za baliranje i skladištenje reciklabilnih materijala i dr.. Drugu zonu Deponije čine kasete za odlaganje otpada, gdje je izgrađena kaseta tlocrtne površine 4 ha, instaliran je uređaj za prečišćavanje deponijskog filtrata i dvije lagune sa pumpnim stanicama za recirkulaciju procjednih voda zapremine 1.000 m³ i 850 m³, kao i sistem za otplinjavanje deponijskih kaseta sa plinskom stanicom i bakljom za spaljivanje deponijskog plina. Ulazno-izlazna zona Deponije je pokrivena sa videonadzorom, a prostor gdje su smješteni ovi objekti je osvijetljen sa rasvjetom. Društvo raspolaže i sa radnim mašinama (kompaktor, bager, buldozer, kamion, traktori), vozilima i ostalom opremom neophodnom za nesmetani rad.

 

DJELATNOST ‘’RDM’’ D.O.O. ZENICA

 

Privredno društvo ”Regionalna deponija Mošćanica” d.o.o. Zenica je javno preduzeće koje obavlja djelatnost zbrinjavanja čvrstog neopasnog otpada na ekološki prihvatljiv način. Prema Standardnoj klasifikaciji djelatnosti Društvo je razvrstano u šifru podrazreda djelatnosti: 38.21 ”Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada”.

 

Na Regionalnoj deponiji ”Mošćanica” se otpad doprema sa područja Regije za upravljanje čvrstim otpadom – Zenica, koju čine Grad Zenica i Grad Visoko, te Općine Travnik, Vitez, Busovača, Zavidovići, Žepče i Novi Travnik. Prema statističkim podacima, Regija koju opslužuje Regionalna deponija ”Mošćanica” ima oko 400.000 stanovnika.

 

U tehnološkom procesu rada, svako vozilo koje dopremi otpad se evidentira u softweru kolskih vaga, tako da gradovi i općine kao korisnici usluga ove deponije imaju podatke o količinama i vrstama otpada koje se prikupe na njihovom području i odlože na sanitarnu deponiju. Danas se na Regionalnoj deponiji godišnje dopremi i na ekološki prihvatljiv način odloži oko 70.000 tona komunalnog i neopasnog industrijskog otpada. Nažalost, evidentno je da još uvijek značajne količine otpada završavaju na obalama naših rijeka i na mjestima koja nisu namijenjena za odlaganje, čime se narušava zdravlje stanovništva i okoliš.

 

Pored poslova zbrinjavanja otpada, aktivnosti na Deponiji su usmjerene i na poslove izdvajanja reciklabilnih materijala iz dopremljenog otpada, kao što su: PET ambalaža, tvrda plastika, metalni otpad, papir-karton, auto-gume, drvo i dr.. Prikupljene količine korisnih materijala se vraćaju u proces reciklaže. Ovim aktivnostima se obezbjeđuju velike uštede u zapremini odlagališnog prostora, čime se produžava vremenski period za eksploataciju odlagališta.

 

Prijem otpada na Regionalnoj deponiji ”Mošćanica” od strane komunalnih preduzeća odnosno ovlaštenih operatera gradova i općina se vrši svaki dan u vremenskom periodu od 07.00 do 23.00 sata. Svi pravni subjekti sa kojim je Društvo zaključilo Ugovor ili kojima je odobreno odlaganje otpada na Regionalnu deponiju ”Mošćanica” putem narudžbenice, svoj otpad mogu dopremati u periodu od 07.00 do 19.00 sati, te nedjeljom od 08.00 do 14.00 sati, a pravna lica sa kojima Društvo nema zaključen ugovor, kao i fizička lica, svoj otpad mogu dopremati od ponedjeljka do petka u vremenu od 08.00 do 15.00 sati.

 

Regionalna deponija ”Mošćanica” spada u klasu deponija namijenjenih za odlaganje bezopasnog otpada.

 

Na Regionalnoj deponiji ”Mošćanica” se mogu odlagati sljedeće vrste otpada:

 

– komunalni otpad, odnosno otpad iz domaćinstva kao i drugi otpad koji je zbog svoje prirode ili sastava sličan otpadu iz domaćinstva,

– bezopasni industrijski otpad sličnih karakteristika komunalnom otpadu, odnosno sličnih karakteristika otpadu iz domaćinstva,

– građevinski otpad,

– kabasti otpad iz domaćinstva (dijelovi namještaja, kućanski električni uređaji i sl.),

– stare autogume i olupine automobila,

– muljevi iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda samo ako masena koncetracija materije i fizičko-hemijske veličine u eluatu ovih muljeva zadovoljavaju vrijednosti za deponije bezopasnog otpada i ako su dehidrirani na najmanje 30% suhe materije.

 

RECIKLAŽNO DVORIŠTE

 

U okviru Regionalne deponije ”Mošćanica” nalazi se reciklažno dvorište, namijenjeno razvrstavanju, ali i privremenom skladištenju posebnih vrsta otpada. Građani mogu u reciklažno dvorište da lično dostave različite vrste otpada: papir, plastiku, staklo, otpadne gume, metalni glomazni i sitni otpad, kabasti kućni otpad, ambalažu od drveta, krupni i sitni električni i elektronički otpad, fluorescentne cijevi, baterije i akumulatore.

 

VIZIJA I MISIJA

 

Vizija: Postati najveći regionalni lider u upravljanju i zbrinjavanju otpada na ekološki i finansijski prihvatljiv način.

Misija: Kroz nove investicije i tehnologije obraditi 100% količinu zaprimljenog otpada na ekološki prihvatljiv način. Iskoristiti maksimalno potencijal otpada kao energenta i sirovine te na taj način poboljšati finansijske pokazatelje i ekološki aspekt upravljanja otpada, te maksimalno afirmirati i stremiti ”zero efektu” uticaja na okoliš. Kontinuirano raditi na osposobljavanju i educiranju zaposlenih, kako bi se stvorile dodatne vrijednosti.