logo
  • Radno vrijeme deponije

    Ponedjeljak-nedjelja (7:00-23:00h)

  • Telefon

    00 387 32 446 360

  • Adresa

    Mošćanica bb, 72000 Zenica, BiH01

Jan

GRAĐEVINSKI OTPAD NA ODLAGALIŠTU REGIONALNE DEPONIJE „MOŠĆANICA“ ZENICA

Tehnologija odlaganja otpada na sanitarnim deponijama podrazumjeva nekoliko radnji tretmana, nakon čega se vrši prekrivanje slojem inertnog mineralnog materijala.

Prilikom lociranja sanitarnih deponija, važno je da u blizini potencijalne lokacije postoji pozajmište inertnog materijala. Obzirom da to predstavlja problem za većinu lokacija, često je praksa da se u te svrhe koristi građevinski otpad.

Pod građevinskim otpadom se podrazumjeva otpad nastao prilikom nove gradnje, rekonstrukcije postojećih objekata, sanacije ili rušenja. Obično je to šut, zemlja, te ostali otpad s gradilišta. Kao pogodan građevinski otpad, u svrhe prekrivanja otpada, može se koristiti i otpad nastao rekonstrukcijom i sanacijom saobraćajnica.

Redovno prekrivanje inertnim materijalom

Na odlagalištu Regionalne deponije „Mošćanica“ vrši se redovno prekrivanje odloženog otpada inertnim materijalom. Prekrivanjem otpada na ovakav način postižu se višestruki efekti, a najznačajniji su: sprječavanje širenja neugodnih mirisa, smanjenje količine filtrata, sprječavanje kontakta glodara, ptica i insekata sa otpadom, smanjenje rizika od pojave požara i dr.

Postupak prekrivanja otpada sprovodi se na sedmičnoj, a često i na dnevnoj osnovi, ovisno o godišnjem dobu i općenito vremenskim uslovima.

Pored horizontalnih odlagališnih ploha, na kojima se odlaže otpad, prekrivanjm su obuhvaćene i kosine svake od odlagališnih ploha. Kao materijal za prekrivanje koristi se rudnička jalovina (loša zemlja pomješana sa različitim frakcijama lošeg kamena) koji se obezbjeđuje u samom krugu Deponije. Materijal koji je dostupan u krugu deponije nije pogodan za prekrivku, a pogotovo za privremene ceste, koje se grade za kretanje kamiona koji dovoze otpad. Stoga PD RD 'Mošćanica' ima stalni problem kada je potrebno obezbijediti materijal sa većim sadržajem kvalitetnije kamene frakcije ili kamene sitnježi. Potreba za kvalitetnijim materijalom naročito je izražena u periodu jesen - zima, kada, zbog obilnih padavina, dolazi do natapanja otpada i povećane mogučnosti propadanja kamiona i građevinske mehanizacije na odlagalištu. To povećava mogučnosti pojave kvarova i dodatnih troškova u radu mehanizacije i kamiona.

Uskoro, povoljniji uslovi za prijem građevinskog otpada

Nabavka kvalitetnijeg materijala predstavlja direktan materijalni trošak poslovanja, koji bi se mogao višestruko umanjiti kada bi ovom privrednom društvu bilo dopušteno da koristi materijal sa pozajmišta koje se nalazi tik uz ogradu Deponije. Ovakvo dopuštenje Društvo nije dobilo od RMU Zenica i nadležnih kantonalnih ministarstava, mada to pokušava od početka rada Deponije.

Jedno od rješenja ublažavanja ove problematike u radu Deponije je intenziviranje dopreme građevinskog otpada koji bi se nakon tretmana mogao koristiti kao povoljna inertna prekrivka.

Zbog nepostojanja deponija za inertni otpad, kako je to predviđeno Zakonom o upravljanju otpadom, omogućeno je da se neopasni građevinski otpad može deponirati na Regionalnoj deponiji 'Mošćanica'.

Ovu mogućnost niko ne koristi, a obavezu ne poštuje. Do sada, dopremljene količine su tako minorne da ih ne treba ni spominjati.

Regionalna deponija 'Mošćanica' će u narednom periodu, s ciljem poticaja svih onih koji imaju bezopasni građevinski otpad, organizirati povoljnije uslove za prijem građevinskog otpada nego što je to određeno važećim cjenovnikom usluga (www.rdm.ba).


Postupak prekrivanja otpada inertnim materijalom na odlagalištu Regionalne deponije „Mošćanica“ Zenicawww.rdm.ba