logo
  • Radno vrijeme deponije

    Ponedjeljak-nedjelja (7:00-23:00h)

  • Telefon

    00 387 32 446 360

  • Adresa

    Mošćanica bb, 72000 Zenica, BiH01

Jan

JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje direktora Privrednog društva 'Regionalna deponija Mošćanica' d.o.o. Zenica

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH ('Službene novine Federacije BiH', broj: 12/03, 34/03, 65/13), člana 12. Zakona o javnim preduzećima u FBiH ('Službene novine FBiH', broj: 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 257. Zakona o privrednim društvima FBiH ('Službene novine FBiH', broj: 81/15), člana 29. Statuta Privrednog društva 'Regionalna deponija Mošćanica' d.o.o. Zenica, broj: 02-01-5296/08 od 06.03.2008. godine i člana 5. Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva, broj: 02-45-11023/20 od 17.06.2020. godine, Nadzorni odbor Privrednog društva 'Regionalna deponija Mošćanica' d.o.o. Zenica na osnovu Odluke, broj: 02-413/20 od 21.07.2020. godine, raspisuje:

JAVNI OGLAS
za izbor i imenovanje direktora
Privrednog društva 'Regionalna deponija Mošćanica' d.o.o. Zenica


I. Predmet Javnog oglasa:
Objavljuje se Oglas za izbor i imenovanje direktora Privrednog društva 'Regionalna
deponija Mošćanica' d.o.o. Zenica.

II. Period na koji se vrši imenovanje:
Izbor i imenovanje direktora se vrši na mandatni period od četiri (4) godine sa mogućnošću ponovnog imenovanja.

III. Opis pozicije direktora PD 'RDM' d.o.o. Zenica:
Direktor PD 'RDM' d.o.o. Zenica, u skladu sa članom 35. Statuta Društva, nadležan je i odgovoran za:
- organizaciju i vođenje poslovanja Društva,
- izvještavanje Nadzornog odbora na njegov zahtjev,
- provedbu Statuta, Etičkog kodeksa i drugih akata Društva,
- izradu i nadgledanje realizacije planova poslovanja,
- izradu provedbenih propisa za postupak nabavki i provedbu važećih zakona i propisa o postupku nabavki,
- pripremu prijedloga o rasporedu dobiti ili pokriću gubitka,
- zapošljavanje i otpuštanje zaposlenika u skladu sa postupcima utvrđenim u Poslovniku i važećim zakonima,
- odlučivanje o pravima i obavezama zaposlenika iz ugovora o radu i Zakona o radu, Kolektivnog ugovora i Pravilnika o radu,
- donošenje Pravilnika o radu i akta o načinu utvrđivanja odgovornoti zaposlenika za povrede radne obaveze, kao i ostalih općih akata,
- zastupanje Društva prema trećim licima,
- staranje i odgovornost za zakonitost rada Društva,
- rukovođenje procesom rada,
- raspoređivanje radnika,
- druge poslove neophodne za nesmetano odvijanje organizacije i vođenje poslovanja Društva.


IV. Uslovi za imenovanje direktora:
Kandidat za poziciju direktora PD 'RDM' d.o.o. Zenica mora ispunjavati sljedeće
uslove i kriterije:

a) Opći uslovi:
1) da je stariji od 18 godina,
2) da je državljanin BiH i da ima prebivalište u BiH,
3) da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova direktora,
4) da nije kažnjavan i da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
5) da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu
od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
6) da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine),
7) da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH ('Službene novine Federacije BiH', broj: 12/03, 34/03, 65/13),
8) da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik izabranim zvaničnicima i nosiocima izvršnih funkcija u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH ('Službene novine FBiH', broj: 70/08),
9) da ne vrši funkciju direktora, člana uprave, predsjednika ili člana upravnog ili nadzornog odbora u drugom privrednom društvu ili instituciji,
10)da nema privatni ili finansijski interes u PD 'RDM' d.o.o. Zenica,
11)da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prijestup nespojiv sa dužnošću uprave - direktora, pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne,
12)da nije lice kojem je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti iz nadležnosti uprave - direktora.

b) Posebni uslovi:
1) da ima visoku stručnu spremu (VSS) - VII stepen stručne spreme, odnosno završeno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, tehničkog, pravnog ili ekonomskog smjera,
2) da nakon sticanja visoke stručne spreme ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva u struci i spremi,
3) da u pisanoj formi ponudi program rada i razvoja Društva za period od četiri
(4) godine, koji će biti predmet analize i ocjene u postupku izbora i imenovanja.

c) Ostali kriteriji:
Prilikom procjene menadžerskih znanja i iskustava za izvršenje poslovnih i operativnih potreba Društva, kao posebni uvjeti uzeti će se u obzir i slijedeći kriteriji:
1) organizacijske i komunikacijske sposobnosti, te prilagodljivost timskom radu,
2) sposobnost savjesnog i odgovornog obavljanja poslova, te nepristrasnog i odlučnog donošenja odluka,
3) rezultati rada ostvareni tokom prethodnog radnog angažmana i preporuka
poslodavca.

V. Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost uslova u javnom Oglasu:

Kandidati su dužni uz potpisanu prijavu, koja treba da sadrži kraću biografiju sa kontakt informacijama (adresa, broj telefona i e-mail adresa), priložiti original dokumente ili ovjerene kopije dokumenata koji su dokaz ispunjavanja općih i posebnih uslova traženih Oglasom, i to:

a) Izvod iz matične knjige rođenih,
b) Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
c) Potvrdu o prebivalištu (CIPS-PBA3 obrazac) - (ne starije od 30 dana),
d) Ovjerena kopija diplome o stečenoj stručnoj spremi odgovarajućeg smjera,
e) Potvrda/Uvjerenje nadležnog organa, odnosno poslodavca o radnom iskustvu u struci i spremi nakon sticanja visoke stručne spreme,
f) Program rada i razvoja Društva za period od četiri godine,
g) Izjave ovjerene od nadležnog organa o činjenicama nabrojanim u tačkama 5 do 12 općih uslova Javnog oglasa.

Kandidat koji bude imenovan na poziciju direktora, a prije zaključivanja ugovora, dužan je u roku od 15 dana dostaviti:
- Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od šest mjeseci),
- Uvjerenje o nekažnjavanju (izdano od nadležnog MUP-a, ne starije od šest
mjeseci) i
- Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest mjeseci).
U slučaju da izabrani kandidat ne dostavi navedena uvjerenja u roku od 15 dana nakon njegovog izbora, za predmetno radno mjesto će biti odabran kandidat sa liste koji ispunjava uslove za imenovanje.

VI. Opće odredbe:
Kandidati koji blagovremeno dostave svu dokumentaciju i koji budu ispunjavali sve opće i posebne uslove iz Javnog oglasa biti će pozvani na intervju. Kandidati koji pristupe intervjuu dužni su ukratko prezentovati predloženi Program rada i razvoja Društva.

Javni oglas ostaje otvoren za podnošenje prijava 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja u sredstvima informisanja, a isti će biti objavljen u ‘’Službenim novinama Federacije BiH’’, dnevnom listu ‘’Oslobođenje’’, na web stranici Grada Zenica (www.zenica.ba) i web stranici Privrednog društva ‘’Regionalna deponija Mošćanica’’ d.o.o. Zenica (www.rdm.ba).

Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u zatvorenoj koverti na protokol Društva lično ili preporučenom poštom na adresu:

'Regionalna deponija Mošćanica' d.o.o. Zenica,
Mošćanica bb, 72000 Zenica. Sa naznakom: 'Prijava na Oglas za izbor i imenovanje direktora Privrednog društva 'Regionalna deponija Mošćanica' d.o.o. Zenica – NE OTVARATI '.


Na poleđini koverte napisati ime i prezime podnosioca prijave. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

Na osnovu provjere kvalifikacija i iskustva prijavljenih kandidata i obavljenog intervjua Komisija za provođenje postupka izbora kandidata na poziciju direktora Društva, putem pisane preporuke predložiti će rang listu najuspješnijih kandidata na dalji postupak i konačno imenovanje. Konačno imenovanje direktora Društva, uz prethodnu saglasnost Skupštine Društva, vrši Nadzorni odbor Društva.

Sa kandidatom koji bude imenovan na poziciju direktora, Nadzorni odbor će zaključiti ugovor o radu, kojim će se zasnovati radni odnos na određeno vrijeme tj. na mandatni period i kojim će se urediti položaj, ovlaštenja, odgovornosti i prava direktora. Po okončanju procedure po Javnom oglasu, dokumentacija priložena uz prijavu neće se vračati kandidatima, osim na osnovu pismenog zahtjeva kandidata. Nakon provedenog postupka izbora, kandidati će biti pismeno obaviješteni o rezultatima provedenog Oglasa.

Broj: 02-414/20.
Zenica, 21.07.2020. godine


www.rdm.ba