logo
  • Radno vrijeme deponije

    Ponedjeljak-nedjelja (7:00-23:00h)

  • Telefon

    00 387 32 446 360

  • Adresa

    Mošćanica bb, 72000 Zenica, BiH01

Jan

TRETMAN PROCJEDNIH VODA- FILTRATA NA REGIONALNOJ DEPONIJI „MOŠĆANICA“ ZENICA

TRETMAN PROCJEDNIH VODA- FILTRATA NA REGIONALNOJ DEPONIJI „MOŠĆANICA“ ZENICA

Tretman procjednih voda – filtrata na odlagalištu Regionalne deponije „Mošćanica“ obavlja se na dva načina:

o recirkulacijom filtrata na tijelo deponije preko sistema za upravljanje procjednim vodama
o biohemijskim tretmanom filtrata pomoću pripravaka na bazi efektivnih mikroorganizama

1. Recirkulacija filtrata

Sistem za upravljanje procjednim vodama sa kaseta za odlaganje komunalnog otpada na Regionalnoj deponiji „Mošćanica“ Zenica sastoji se od:

o drenažnih cijevi za sakupljanje procjedne vode iz otpada
o revizionih okana
o vodonepropusne lagune
o pumpnog postrojenja za recirkulaciju procjedne vode.

Sakupljanje procjedne vode, koja nastaje procjeđivanjem padavina kroz otpad, a dolazi na dno prve etaže deponije (u drenažni sistem) rješeno je drenažnim HDPE cijevima profila 25 cm. Drenažne cijevi su izbušene na 2/3 promjera, postavljene po sredini odlagališne kasete sa nagibom 1 %. Na završetku kasete drenažna cijev prelazi u punu HDPE cijev koja je spojena sa revizionim oknom. Reviziona okna su izrađena od HDPE , promjera 100 cm i služe za kontrolu i čišćenje drenažnog sistema. Okna su međusobno povezana punim HDPE cijevima, minimalnog pada od 0,1 %.

Procjedna voda- filtrat se sakuplja u vodonepropusnoj laguni zapremine cca. 1000m³, izrađene od mineralnog umjetnog sloja, adekvatnoj glini, debljine 1m, koji je prekriven HDPE folijom debljine 2,5 mm, geotekstilom i betonskim oktagonima ispunjenim šljunkom.

U neposrednoj blizini lagune za sakupljanje procjedne vode nalazi se pumpno postrojenje za recirkulaciju procjedne vode. To postrojenje se sastoji od dvije električne pumpe za otpadnu vodu, snage motora 2 x 5,5 kW. Ovim pumpama se, preko PVC cijevi Ø 65, procjedna voda iz lagune recirkuliše na otpad.Time se gubi izvjestan dio procjedne vode, uslijed isparavanja, zadržavanja u otpadu i potrošnje na procese razgradnje organskih komponenti u otpadu.


2. Biohemijski tretman filtrata

Biohemijski tretman filtrata bazira se na primjeni pripravaka na bazi efektivnih mikroorganizama.

Efektivni mikroorganizmi predstavljaju mikrobnu multikulturu anaerobnih i aerobnih beneficijskih vrsta mikroorganizama koju čine bakterije mliječne kiseline, fotosintetičke bakterije, kvasci, aktinomicete i plijesni.

Navedeni preparati dolaze u obliku tečnosti koja predstavlja heterogenu mikrobnu kulturu unutar koje, različite grupe mikroorganizama žive simbiotički i svojom aktivnošću utiču na aktivnost ostalih grupa mikroorganizama koje žive u drugim staništima. Osnovnu primjenu efektivnih mikroorganizama predstavlja činjenica da iste produkuju različite organske kiseline, enzime i antioksidanse. Te organske kiseline utiču na uklanjanje neprijatnog mirisa otpadnih voda, koji se produkuje kao proizvod dejstva sulfit reducirajućih bakterija. Dominacijom fermentiranih efektivnih mikroorganizama dolazi do odumiranja sulfit reducirajućih bakterija, uslijed nedostatka supstrata za njihov razvoj, a samim tim i eliminacije sumporvodonika H2S.

Tretman filtrata navedenim pripravcima se vrši u periodu mart – oktobar, s tim da ovaj period može biti i duži, što je uslovljeno vanjskom temperaturom.

ZAKLJUČAK

Jedna od posljedica odlaganja komunalnog otpada na deponijama je pojava procjednih voda – filtrata. To su po sastavu kompleksne otpadne vode koje sadrže visoke koncentracije organskih materija i neorganskih soli.

Na Regionalnoj deponiji „Mošćanica“ Zenica zbrinjavanje procjednih voda vrši se recirkulacijom filtrata i biohemijskim tretmanom filtrata.

Prednost recirkulacije filtrata kao načina zbrinjavanja procjedne vode - filtrata, na deponijama komunalnog otpada, pored ekonomičnosti, je da dolazi do smanjenja koncentracije zagađenja i količine filtrata. Istovremeno se, uslijed povećanja vlažnosti tijela deponije, ubrzavaju procesi biohemijske razgradnje organskih materija.
Kao rezultat svega toga, vremenom dolazi do stabilizacije biološkog sistema, ubrzava se proces produkcije metana CH4 i razgradnja otpada.

Biohemijskim tretmanom pripravcima na bazi efektivnih mikroorganizama, došlo je do smanjenja neugodnog mirisa procjednih voda i do pada vrijednosti velikog broja fizičko-hemijskih parametara koji su obuhvaćeni redovnim mjesečnim monitoringom. Najveći učinak je zabilježen u smanjenju vrijednosti parametara kao što su hemijska potrošnja kisika HPK i biološka potrošnja kiseonika BPK5. Ovaj rezultat je značajniji ako se uzme u obzir činjenica da parametri HPK i BPK5 glavni pokazatelji zagađenosti otpadnih voda.