logo
  • Radno vrijeme deponije

    Ponedjeljak-nedjelja (7:00-23:00h)

  • Telefon

    00 387 32 446 360

  • Adresa

    Mošćanica bb, 72000 Zenica, BiH01

Jan

SELEKCIJA OTPADA

SELEKCIJA OTPADA


U toku maja-juna 2010. god u sklopu elaborata „Tehnološki elaborat o uspostavljanju centra za upravljanje otpadom na Regionalnoj deponiji „Mošćanica““napravljena je studija „Analiza tipičnog sastava komunalnog otpada“.
Prema toj studiji komponente otpada koje imaju prepoznatljivu tržišnu vrijednost u cilju daljeg plasiranja u sisteme za reciklažu sirovina (papir, staklo, karton, plastični ambalažni otpad-PET, tvrda plastika i plastične kese) u ukupno odloženom otpadu učestvuju sa slijedećim procentima:

• Papir 5,6%
• Staklo 7,4%
• Karton 6,7%
• PET ambalaža 4,3%
• Tvrda plastika 7,2%
• Plastične kese 7,2%
• Aluminijske konzerve 1 %

Ako se zna da je u periodu 05.06.2008.-05.06.2010.god na odlagalište Regionalne deponije „Mošćanica“ odloženo cca 57.000 tona komunalnog otpada, lako je proračunati količinu korisnih sekundarnih sirovina koja se bespovratno izgubi, prije svega zbog neuspostavljanja sistema selektivnog odvajanja otpada u općinama koje odlažu otpad na odlagalištu Regionalne deponije „Mošćanica“.

Kako i gdje započeti selekciju otpada?

U današnje doba kada je asortiman plastičnih posuda za otpad (kanti) veliki, a cijena relativno pristupačna, selekcija otpada ne bi smjela biti problem niti jednom domaćinstvu. Na ovakav način se obezbjeđuje bolji kvalitet sekundarnih sirovina (čišća sirovina i sl), a samim tim i lakša prerada.

Daljnje aktivnosti na selekciji otpada je postavljanje, na za to određena mjesta, u gradu specijalnih posuda za otpad, koje su najčešće označene slijedećim bojama:

• Plava boja- kontejneri za papir
• Žuta boja- kontejneri za plastiku
• Zelena boja- kontejneri za staklo
• Siva boja- kontejneri za limenke(metal)

Na žalost, svjedoci smo da su ovakvi kontejneri rijetki u našem okruženju, a i ako su postavljeni ne koriste se za odvajanje otpada, već se i u te kontejnere odlaže miješani otpad.
Da bi se podigla svijest stanovništva o neophodnosti i važnosti selekcije otpada potrebno je stalno ukazivati na slijedeće činjenice:

• 1 t sakupljenog papira (kartona) zamjenjuje 17 stabala, 4.200 kW električne energije i 32.000 l vode
• Za proizvodnju recikliranog papira koristi se 80-100% stari papir
• Za proizvodnju kartona koristi se 90% stari papir
• Preradom starog papira utroši se 60% manje energije nego kada bi se taj proizvod pravio od drveta
• Recikliranjem PET ambalaže štedimo 84% energije potrebne za izradu te iste ambalaže i sirovina
• U većini domaćinstava baci se oko 40 kg plastike godišnje
• Staklo koje se odloži kao otpad nikada neće biti razgrađeno
• Staklo može da se 100% reciklira i da se neograničeno puta iznova koristi
• Recikliranjem 1 staklene flaše uštedi se dovoljno energije da sijalica od 100 W svijetli 4 sata, odnosno da računar radi 25 minuta
• Aluminijske konzerve mogu da se recikliraju i da budu u ponovnoj upotrebi za
6 sedmica
• Recikliranjem 1 konzerve uštedi se dovoljno energije da televizor radi 3 sata