REZULTATI MONITORINGA PROCJEDNIH I POVRŠINSKIH VODA NA REGIONALNOJ DEPONIJI ''MOŠĆANICA'' ZA 2011.GODINU
Datum: 15.03.2012

REZULTATI MONITORINGA PROCJEDNIH I POVRŠINSKIH VODA NA REGIONALNOJ DEPONIJI ''MOŠĆANICA'' ZA 2011.GODINU

Monitoring otpadnih voda i voda na području deponije proističe iz zakonske legislative i Rješenja o okolinskoj dozvoli UPI-I/05-23-214-1/08 –MK od 03.12.2008.god, izdatog od Federalnog ministarstva okoliša i turizma.
Prilikom monitoringa otpadnih voda i voda na području deponije, primjenjuju se slijedeći zakoni i normativi:
1. Pravilnik o graničnim vrijednostima opasnih i štetnih tvari za tehnološki otpadne vode prije ispuštanja u sustav javne kanalizacije, odnosno u drugi prijemnik (površinske vode), “Službene novine FBiH“ 50/07
2. Uredba o klasifikaciji voda i voda obalnog mora Jugoslavije u granicama Socijalističke republike Bosne i Hercegovine, „Službeni list SR BiH“ 19/80, preuzet kao federalni propis u „Službenim novinama FBiH“ , 18/98
3. Uredba o opasnim i štetnim materijama u vodama, „Službene novine FBiH“, 40/07
Monitoring procjednih, površinskih i oborinskih voda, prema pomenutom Rješenju o okolinskoj dozvoli i prijedlogu Programa, izveden je od strane „Dvokut pro“ d.o.o. Sarajevo, na osnovu Ugovora o vršenju usluga monitoringa voda, broj 02-509/10 od 03.12.2010.god.

Prema zahtjevima iz Rješenja o okolinskoj dozvoli , a koji se odnose na monitoring otpadnih voda i voda na deponiji Mošćanica, uzorkovanje se vrši na četiri mjerne tačke :

Procjedne(otpadne vode)

- mjerno mjesto B1-retencijska laguna za procjedne vode (V=1000 m³)

Površinske vode

- mjerno mjesto D1 - Đulanov potok uzvodno od ušća Bezimenog potoka (tačka 1),
- mjerno mjesto D2 - Bezimeni potok (tačka 2) i
- mjerno mjesto D3 - Đulanov potok nizvodno od ušća Bezimenog potoka( tačka 3).

Bezimeni potok protiče direktno ispod Deponije, a nešto niže od pravca Deponije ulijeva seu Đulanov potok (slika 1.).
Ovakvim rasporedom monitoring mjesta dobiveni podaci se mogu komparirati, odnosno direktno utvrditi uticaj Bezimenog potoka na kvalitet voda Đulanovog potoka, odnosno može se evidentirati eventualni uticaj deponije na vodotoke u podnožju brda Gradac odnosno vodotoka nizvodno od Deponije.


Slika 1. Šema monitoring tačaka za kontrolu površinskih voda

U slijedećim tabelama dati su rezultati fizičko-hemijske analize otpadnih voda i voda na području deponije, u 2011.god:

Mjerno mjesto B1- retencijska laguna za procjedne vode

Tabela 1. parametri grupa- A
Tabela 2. parametri grupa- BMjerno mjesto D1 – Đulanov potok- uzvodno od ušća Bezimenog potoka


Tabela 3. parametri grupa- C


Mjerno mjesto D3 – Đulanov potok- nizvodno od ušća Bezimenog potoka

Tabela 4. parametri grupa- C


Mjerno mjesto D2 – Bezimeni potok


Tabela 5. parametri grupa- CMDK*- maksimalno dozvoljene koncentracije pojedinih parametara prema Pravilniku o graničnim vrijednostima opasnih i štetnih tvari za tehnološki otpadne vode prije ispuštanja u sustav javne kanalizacije, odnosno u drugi prijemnik (površinske vode), “Službene novine FBiH“ 50/07

Prema dobivenim rezultatima ispitivanja procjednih i površinskih voda, procjedne i oborinske vode deponije trenutno nemaju uticaja na kvalitetu voda Bezimenog i Đulanovog potoka.

 
 
 
30.04.2020. godine
Potpisan Ugovor o izgradnji druge faze odlagališne kasete sa pripadajućom infrastrukturom na Regionalnoj deponiji ''Mošćanica''
Dana, 29.04.2020. godine u prostorijama Privrednog društva ''Regionalna deponija Mošćanica'' d.o.o....

28.01.2020. godine
Uređaj za prečišćavanje deponijskog filtrata na Regionalnoj deponiji ''Mošćanica'' uspješno prošao testiranja u toku perioda probnog rada (FOTO)
Privredno društvo Regionalna deponija Mošćanica d.o.o. Zenica je tokom 2019. godine implementiralo...

09.01.2020. godine
Posjeta Načelnice Općine Visoko Regionalnoj deponiji ''Mošćanica''
U utorak, 07. januara 2020. godine načelnica Općine Visoko G-đa Amra Babić i direktor Javnog...

04.11.2019. godine
Analiza tipičnog sastava komunalnog otpada odloženog na Regionalnoj deponiji ‘’Mošćanica’’ u periodu od 02.10. do 15.10.2019. godine
U periodu od 02.10. do 15.10.2019. godine uposlenici Privrednog društva ‘’Regionalna deponija...

 
 
 
 

Copyright © 2010 - Regionalna deponija Mošćanica
Sva prava su zadržana od strane autora stranice!