REZULTATI MONITORINGA DEPONIJSKOG PLINA NA REGIONALNOJ DEPONIJI ''MOŠĆANICA'' ZA 2011.GODINU
Datum: 15.03.2012

REZULTATI MONITORINGA DEPONIJSKOG PLINA NA REGIONALNOJ DEPONIJI ''MOŠĆANICA'' ZA 2011.GODINU

Monitoring deponijskog plina na području deponije proističu iz zakonske legislative i Rješenja o okolinskoj dozvoli UPI-I/05-23-214-1/08 –MK od 03.12.2008.god, izdatog od Federalnog ministarstva okoliša i turizma.
Prilikom monitoringa deponijskog plina, na području deponije, primjenjuju se slijedeći zakoni i normativi:
1. Pravilnik o graničnim vrijednostima kvaliteta zraka, „Službene novine FBiH“
12/05
2. Uredba o preporučenim i graničnim vrijednostima i kategorijama kvalitete zraka „Službene novine TK“, 2001
3. Zakon o zaštiti okoline, „Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ br. 1/2000
4. Zakon o standarizaciji, „Službeni list RBiH“ 13/93
5. Pravilnik o posebnom režimu kontrole djelatnosti koje ugrožavaju ili mogu ugroziti čovjekovu okolinu, „Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ 8/2000
6. Odluka o graničnim vrijednostima emisija polutanata i graničnim vrijednostima zagađenosti, „Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ 11/2000
7. Program mjera i aktivnosti za zaštitu okoline SR BiH, „Službeni list SR BiH“ br. 43/90

Monitoring deponijskog plina, prema pomenutom Rješenju, izveden je od strane Instituta za građevinarstvo Banja Luka, na osnovu Ugovora o realizaciji usluga monitoringa deponijskog plina, broj 02-508/10 od 06.12.2010.god.
U okviru kontrole plinskog stanja na deponiji izvršeno je mjerenje koncentracija plinovitih produkata i temperature zraka na prostoru deponije. Mjerenjima su obuhvaćene bušotine za isplinjavanje komunalnog otpada i revizona okna za procjedne vode iz tijela deponije.
U slijedećim tabelama dati su rezultati monitoringa deponijskog plina na području deponije, u 2011.god:

I - rezultati monitoringa od 11.02.2011.god
II- rezultati monitoringa od 17.06.2011.god
III - rezultati monitoringa od 31.08.2011.god
IV - rezultati monitoringa od 01.12.2011.god


Tabela 1. KASETA I ODLAGALIŠTA
Tabela 2. KASETA II ODLAGALIŠTATabela 3. KASETA III ODLAGALIŠTATabela 4. KASETA IV ODLAGALIŠTAPrema dobivenim rezultatima ispitivanja deponijskog plina, u periodu rada deponije, nije došlo do narušavanja kvaliteta zraka na području deponije.

Na slijedećoj slici dat je šematski raspored revizionih okana i bušotina za otplinjavanje na kasetama I, II, III I IV odlagališta na Regionalnoj deponiji “Mošćanica”.


Slika.1. Raspored revizionih okana i bušotina za otplinjavanje na kasetama I, II, III
i IV odlagališta Regionalne deponije “Mošćanica”

 
 
 
 

Copyright © 2010 - Regionalna deponija Mošćanica
Sva prava su zadržana od strane autora stranice!