MONITORING NA REGIONALNOJ DEPONIJI „MOŠĆANICA“ZENICA
Datum: 23.02.2011

MONITORING NA REGIONALNOJ DEPONIJI „MOŠĆANICA“ZENICA

UVOD
Regionalna deponija „Mošćanica“ projektovana na sjevernom odlagalištu površinskog kopa mrkog uglja „Mošćanica“, na udaljenosti 16 km od Zenice, počela je sa radom 05.06.2008.godine. Deponija spada u klasu deponija za bezopasni otpad i predviđena ja za odlaganje komunalnog otpada i njemu sličnog bezopasnog otpada.
Monitoring otpadnih voda i voda na području deponije proističu iz zakonske legislative i Rješenja o okolinskoj dozvoli UPI-I/05-23-214-1/08–MK od 03.12.2008.god, izdatog od Federalnog ministarstva okoliša i turizma i prijedloga Programa monitoringa procjednih i površinskih voda na RDM-a Zenica za 2009.god, koji je napravljen uz konsultacije sa Institutom za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu.
Monitoring procjednih, površinskih i oborinskih voda, prema pomenutom Rješenju o okolinskoj dozvoli i prijedlogu Programa, u periodu oktobar 2008.god- oktobar 2010.god izvodile su ovlaštene ustanove Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu i „Dvokut - pro“ d.o.o. Sarajevo.
Monitoring deponijskog plina na području deponije proističu iz zakonske legislative i Rješenja o okolinskoj dozvoli UPI-I/05-23-214-1/08–MK od 03.12.2008.god, izdatog od Federalnog ministarstva okoliša i turizma.
Monitoring deponijskog plina, prema pomenutom Rješenju, izvodila je ovlaštena ustanova Rudarskog instituta Tuzla.
Na osnovu projektne dokumentacije i zakonske legislative izrađen je „Program monitoringa i kontrole uticaja Regionalne deponije „Mošćanica“ na okoliš za vrijeme korištenja „(Mašinski fakultet Zenica, juni 2004.god). U tom Programu su precizirani načini geodetskog snimanje uzdužnih profila svake kasete na deponiji.
Geodetsko snimanje, prema pomenutom Programu, izvodile su ovlaštene ustanove „Zedis“d.o.o. Zenica i „Geodata“ d.o.o. Jajce.


1. REZULTATI MONITORINGA

1.1. Monitoring procjednih, površinskih i oborinskih voda
1.1.1. Primjenjeni zakoni i normativi za monitoring procjednih, površinskih i
oborinskih voda

1. Pravilnik o graničnim vrijednostima opasnih i štetnih tvari za tehnološki otpadne vode prije ispuštanja u sustav javne kanalizacije, odnosno u drugi prijemnik (površinske vode), “Službene novine FBiH“ 50/07.
2. Uredba o klasifikaciji voda i voda obalnog mora Jugoslavije u granicama Socijalističke republike Bosne i Hercegovine, („Službeni list SR BiH“ 19/80.), preuzet kao Federalni propis u „Službenim novinama FBiH“, br.18/98.
3. Uredba o opasnim i štetnim materijama u vodama, („Službene novine FBiH“, 40/07.)

1.1.2. Opis izvedenog monitoringa procjednih, površinskih i oborinskih voda

U periodu oktobar 2008.-2010.god izvršeno je ispitivanje voda na slijedećim monitoring mjestima:

1. U okviru kontrole procjednih voda iz tijela deponije izvršeno je ispitivanje fizičko-hemijskih, bakterioloških i bioloških karakteristika vode, uzrokovane iz bazena procjednih voda - mjerno mjesto B1

2. Kontrola površinskih voda obuhvatila je ispitivanje fizičko-hemijskih, bakterioloških i bioloških karakteristika vode, uzrokovane sa tri mjerna mjesta, i to:

- mjerno mjesto D1 – Đulanov potok uzvodno od ušća Bezimenog potoka,
- mjerno mjesto D2 – Bezimeni potok
- mjerno mjesto D3 – Đulanov potok nizvodno od ušća Bezimenog potoka.

3. Kontrola oborinskih voda obuhvatila je ispitivanje fizičko-hemijskih, bakterioloških i bioloških karakteristika vode, uzrokovane iz šahta za oborinske vode, na izlazu deponije – mjerno mjesto O1.

Prema dobijenim rezultatima ispitivanja procjednih i površinskih voda, procjedne i oborinske vode deponije trenutno nemaju uticaja na kvalitetu voda Bezimenog i Đulanovog potoka.


1.2. Monitoring deponijskog plina

1.2.1. Primjenjeni zakoni i normativi za monitoring deponijskog plina

1. Pravilnik o graničnim vrijednostima kvaliteta zraka, („Službene novine FBiH“, br.12/05.)
2. Uredba o preporučenim i graničnim vrijednostima i kategorijama kvalitete zraka („Službene novine TK“, 2001.)
3. Zakon o zaštiti okoline, („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, br. 1/2000.)
4. Zakon o standarizaciji, („Službeni list RBiH“, br.13/93)
5. Pravilnik o posebnom režimu kontrole djelatnosti koje ugrožavaju ili mogu ugroziti čovjekovu okolinu, („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, br. 8/2000)
6. Odluka o graničnim vrijednostima emisija polutanata i graničnim vrijednostima zagađenosti, („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, br. 11/2000)
7. Program mjera i aktivnosti za zaštitu okoline SR BiH, („Službeni list SR BiH“, br. 43/90

1.2.2. Opis izvedenog monitoringa deponijskog plina
U okviru kontrole plinskog stanja na deponiji izvršeno je mjerenje koncentracija plinovitih produkata i temperature zraka na prostoru deponije. Mjerenjima su obuhvaćene bušotine za isplinjavanje komunalnog otpada i revizona okna za procjedne vode iz tijela deponije.
Ispitivanja su izvršena sa instrumentom za analizu dimnih plinova tip IMR 1600, „IMR INC“ USA.
Uzorci za hemijsku analizu vazduha uzeti su shodno standardu JUS B.Z1.050 u gumene dušice zapremine 2-3 l.
Hemijska analiza koncentracije CO (ugljen monoksid) i CH4 (metan) određena je na IC analizatoru „UNOR-5N“ u laboratoriji Rudarskog instituta Tuzla.

Prema dobijenim rezultatima ispitivanja deponijskog plina, u periodu rada deponije, nije došlo do narušavanja kvaliteta zraka na području deponije.


1.3. Geodetska snimanja

1.3.1 Primjenjeni normativi za geodetska snimanja

1. Pravilnik o snimanju detalja broj 01-021-2/91
2. Pravilnik za izradu planova broj 01-021-40/91

Snimanje mrežnih detaljnih tačaka vršeno je totalnom laserskom motorizovanom stanicom Lejca TCRM 1203 i TC 307, te GPS mjernim sistemom Promark.

Prema dobijenim rezultatima srednje gustoće sabijanja otpada, može se reći da su te vrijednosti u skladu sa normativima za ovu djelatnost.

 
 
 
30.04.2020. godine
Potpisan Ugovor o izgradnji druge faze odlagališne kasete sa pripadajućom infrastrukturom na Regionalnoj deponiji ''Mošćanica''
Dana, 29.04.2020. godine u prostorijama Privrednog društva ''Regionalna deponija Mošćanica'' d.o.o....

28.01.2020. godine
Uređaj za prečišćavanje deponijskog filtrata na Regionalnoj deponiji ''Mošćanica'' uspješno prošao testiranja u toku perioda probnog rada (FOTO)
Privredno društvo Regionalna deponija Mošćanica d.o.o. Zenica je tokom 2019. godine implementiralo...

09.01.2020. godine
Posjeta Načelnice Općine Visoko Regionalnoj deponiji ''Mošćanica''
U utorak, 07. januara 2020. godine načelnica Općine Visoko G-đa Amra Babić i direktor Javnog...

04.11.2019. godine
Analiza tipičnog sastava komunalnog otpada odloženog na Regionalnoj deponiji ‘’Mošćanica’’ u periodu od 02.10. do 15.10.2019. godine
U periodu od 02.10. do 15.10.2019. godine uposlenici Privrednog društva ‘’Regionalna deponija...

 
 
 
 

Copyright © 2010 - Regionalna deponija Mošćanica
Sva prava su zadržana od strane autora stranice!