K O N K U R S za prijem radnika u radni odnos
Datum: 25.06.2018Na radno mjesto pod nazivom:

,,Radnik na selekciji otpada i izdvajanju korisnih komponenti’’ - 5 (pet) izvršilaca.

Sa izabranim kandidatima zaključiti će se Ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju do 6 mjeseci.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu F BiH, kandidat koji se prijavljuje na Konkurs, treba da ispunjava i posebne minimalne uslove i to:

- Završena osnovna škola (NSS),
- Psihofizički zdrava osoba,

Uz Prijavu na Konkurs, koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- Diplomu/Svjedočanstvo o završenoj školi,
- Izvod iz Matične knjige rođenih,
- Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci) ili ovjerenu kopiju važeće lične karte,
- potvrdu o prebivalištu (CIPS).

Kandidati trebaju dostaviti i drugu dokumentaciju kojom dokazuju svoj radno - pravni i ekonomsko – socijalni status, kompetencije i sl., a koje mogu uticati na opredjeljenje poslodavca kod izbora kandidata (npr: dokaz o statusu člana porodice poginulog borca odnosno porodice šehida, statusu RVI, civilne žrtve rata, socijalnom statusu, dužini čekanja na posao prema evidenciji Službe/Biroa za zapošljavanje, preporuke bivšeg poslodavca i dr.).

Po okončanju Konkursa, izabrani kandidat će prije zaključivanja ugovora biti dužan dostaviti Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (Uvjerenja ne mogu biti starija od šest mjeseci).

U slučaju da izabrani kandidat ne dostavi navedena uvjerenja u ostavljenom roku nakon njegovog izbora, za predmetno radno mjesto će biti odabran slijedeći kandidat sa liste koji ispunjava uslove za prijem u radni odnos.

Sva dokumenta moraju biti u originalu ili u kopiji ovjerenoj od nadležnog organa.

NAPOMENA:
Kod izbora kandidata voditi će se računa o mjerama iz Protokola za realizaciju projekta regionalne sanitarne deponije Zenica, koje je Vijeće Općine Zenica verificiralo svojim Zaključkom, broj: 01-05-1-11447/03 od 24.07.2003. godine.

Konkurs će biti objavljen u nezavisnim novinama ‘’Naša riječ’’, kao i na web portalu Grada Zenica (www.zenica.ba) i Privrednog društva ‘’Regionalna deponija Mošćanica’’ d.o.o. Zenica (www.rdm.ba). Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u novinama ‘’Naša riječ’’.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz Konkursa, dostaviti u zatvorenoj koverti na adresu:

‘’Regionalna deponija Mošćanica’’ d.o.o. Zenica
Mošćanica bb.,
72000 Zenica


Sa naznakom ‘’Prijava na Konkurs’’ – NE OTVARATI

Društvo nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu. Nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće se uzeti u razmatranje.


‘’Regionalna deponija Mošćanica’’ d.o.o. Zenica

 
 
 
 

Copyright © 2010 - Regionalna deponija Mošćanica
Sva prava su zadržana od strane autora stranice!