K O N K U R S za prijem radnika u radni odnos uz uslov probnog rada
Datum: 11.04.2017Na osnovu člana 35. Statuta Privrednog društva ''Regionalna deponija Mošćanica'' d.o.o. Zenica, člana 3. Pravilnika o radu, a u skladu sa Odlukom, broj: 02-173/17. od 10.04.2017.godine, direktor Privrednog društva ''Regionalna deponija Mošćanica'' d.o.o. Zenica raspisuje:

K O N K U R S
za prijem radnika u radni odnos uz uslov probnog rada


Za popunu upražnjenog radnog mjesta:

,,ČISTAĆICA“…………………………………………1 (jedan) izvršilac, na puno radno vrijeme.

Sa izabranim kandidatom će se zaključiti Ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju do 12 (dvanaest) mjeseci uz mogućnost nastavka radnog odnosa nakon isteka ugovora o radu i uz uslov probnog rada u trajanju do 2 (dva) mjeseca.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu Federacije BiH, kandidat koji se prijavljuje na Konkurs, treba da ispunjava i posebne minimalne uslove i to:

- Završena osnovna škola (NSS),
- Psihofizički zdrava osoba,

Uz Prijavu na Konkurs, koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- Diplomu/Svjedočanstvo o stečenoj stručnoj spremi,
- Izvod iz Matične knjige rođenih (na novom Obrascu),
- Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci) ili ovjerenu kopiju CIPS-ove lične karte,

Kandidati mogu dostaviti i drugu dokumentaciju kojom dokazuju svoj status, kompetencije i sl., a što može biti korektivni kriterij poslodavcu prilikom izbora kandidata (npr: dokaz o statusu člana porodice poginulog borca, odnosno porodice šehida, RVI, socijalnom statusu, dužini čekanja na posao prema evidenciji Službe/Biroa za zapošljavanje, preporuke prethodnog poslodavca i sl.).

Po okončanju Konkursa, izabrani kandidat će prije zaključivanja ugovora biti dužan dostaviti Ljekarsko uvjerenje o posebnoj zdravstvenoj sposobnosti i Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (Uvjerenja ne mogu biti starija od šest mjeseci). U slučaju da izabrani kandidat ne dostavi navedena uvjerenja u
ostavljenom roku nakon njegovog izbora, za predmetno radno mjesto će biti odabran slijedeći kandidat sa liste koji ispunjava uslove za prijem u radni odnos.
Sva dokumenta moraju biti u originalu ili u ovjerenoj fotokopiji.

NAPOMENA:

Kod izbora kandidata voditi će se računa o mjerama iz Protokola za realizaciju projekta regionalne sanitarne deponije Zenica, koje je Vijeće Općine Zenica verificiralo svojim Zaključkom, broj: 01-05-1-11447/03 od 24.07.2003.godine.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove iz Konkursa obaviće se intervju, a o mjestu i terminu održavanja isti će biti obaviješteni. Kandidat koji ne pristupi intervjuu gubi pravo učešća u daljoj konkursnoj proceduri.

Kandidat koji bude izabran za prijem u radni odnos, podliježe obavezi provjere putem probnog rada u trajanju od 2 (dva) mjeseca. U slučaju da primljeni kandidat ne zadovolji očekivanja poslodavca u toku probnog rada, prestat će mu ugovor i radni odnos kod poslodavca, bez otkaznog roka i bez ikakvih obaveza poslodavca prema istom.

Kandidati, sa kojima se u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava ne stupi u kontakt odnosno koji se ne pozovu na intervju, mogu doći u sjedište Društva i preuzeti svoju dokumentaciju.

Konkurs će biti objavljen u nezavisnim novinama ‘’Naša riječ’’, kao i na web portalu Grada Zenica (www.zenica.ba) i Privrednog društva ‘’Regionalna deponija Mošćanica’’ d.o.o. Zenica (www.rdm.ba). Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u novinama ‘’Naša riječ’’.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz Konkursa, dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili preporučeno putem pošte na adresu:

’Regionalna deponija Mošćanica’’ d.o.o. Zenica
Mošćanica bb.,
72000 Zenica


Sa naznakom ‘’Prijava na Konkurs’’ – NE OTVARATI

Nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće se uzeti u razmatranje.

‘’Regionalna deponija Mošćanica’’ d.o.o. Zenica
 
 
 
 

Copyright © 2010 - Regionalna deponija Mošćanica
Sva prava su zadržana od strane autora stranice!