logo
  • Radno vrijeme deponije

    Ponedjeljak-nedjelja (7:00-23:00h)

  • Telefon

    00 387 32 446 360

  • Adresa

    Mošćanica bb, 72000 Zenica, BiH01

Jan

JAVNI OGLAS za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu ('Službene novine FBiH', broj: 26/16 i 89/19), člana 35. Statuta Privrednog društva 'Regionalna deponija Mošćanica' d.o.o. Zenica, člana 3. Pravilnika o radu, a u skladu sa Pravilima o provođenju procedure prilikom zapošljavanja radnika u Privrednom društvu 'Regionalna deponija Mošćanica' d.o.o. Zenica, te Saglasnosti Gradonačelnika Zenice, broj: 02-49-11543/19 od 27.05.2019. godine i Odlukom, broj: 02-292/19. Od 07.06.2019. godine, direktor Privrednog društva 'Regionalna deponija Mošćanica' d.o.o. Zenica raspisuje:

JAVNI OGLAS
za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijemeI – U Privrednom društvu 'Regionalna deponija Mošćanica' d.o.o. Zenica primaju se u
radni odnos na određeno vrijeme tri (3) pripravnika, radi obavljanja poslova u svrhu
stručnog osposobljavanja za samostalan rad u okviru svoje struke i sticanja radnog
iskustva, kako slijedi:

1) VSS pripravnik ekonomskog smjera (jedan izvršilac) za stručno osposobljavanje u Službi za ekonomsko - finansijske poslove Društva,
2) VSS pripravnik tehničkog smjera (jedan izvršilac) za stručno osposobljavanje na poslovima 'odgovorne osobe' u službi zaštite u okviru Službe za opšte, pravne i kadrovske poslove i
3) SSS pripravnik 'Ekološki tehničar' (jedan izvršilac) za stručno osposobljavanje u Službi za tehničke poslove Društva.

Sa izabranim kandidatima će se zaključiti ugovori o radu na određeno vrijeme, i to sa VSS pripravnicima pod 1) i 2) u trajanju do dvanaest (12) mjeseci, a sa SSS pripravnikom u trajanju do šest (6) mjeseci. Ugovori o radu sa pripravnicima će se zaključiti na puno radno vrijeme (40 sati sedmično) u skladu sa Zakonom o radu.

Prijavljivanje na Oglas vrši se pisanom prijavom koja mora biti potpisana od strane kandidata. Kandidati koji se prijavljuju na Oglas, treba da ispunjavaju opće i posebne uslove, i to:

II - Opći uslovi koje kandidat za pripravnika treba da ispunjava:


- da ima navršenih 18 godina života,
- da je državljanin Bosne i Hercegovine,
- da ima zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta i
- da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

III - Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa:

- Za radno mjesto pod 1): posjedovanje diplome o stečenoj visokoj stručnoj spremi (VII stepen) ili završen najmanje prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova ekonomskog smjera i bez radnog iskustva u struci,

- Za radno mjesto pod 2): posjedovanje diplome o stečenoj visokoj stručnoj spremi (VII stepen) ili završen najmanje prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova tehničkog smjera, te posjedovanje certifikata za obavljanje poslova ‘’odgovorne osobe’’ u unutrašnjim službama zaštite/agencijama za zaštitu ljudi i imovine i bez radnog iskustva u struci,

- Za radno mjesto pod 3): posjedovanje diplome o stečenoj srednjoj stručnoj spremi (IV stepen), zanimanje ‘’Ekološki tehničar’’ i bez radnog iskustva u struci.

IV – Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost uslova u Javnom oglasu:

Uz prijavu na Javni oglas, koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, te naznaku za koju poziciju se prijavljuju, kandidati su dužni dostaviti dokumente o ispunjavanju općih i posebnih uslova:

- izvod iz matične knjige rođenih;
- uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine, čiji datum izdavanja nije stariji od šest mjeseci;
- potvrdu o prebivalištu (CIPS), čiji datum izdavanja nije stariji od 30 dana;
- izjavu kandidata da nema radnog iskustva u struci (ovjerena kod organa uprave ili notara nakon objave oglasa) i Uvjerenje da se kandidat nalazi na evidenciji nezaposlenih kod Službe za zapošljavanje,
- diplomu ili potvrdi izdanu od visokoškolske ustanove o diplomiranju, koja se traži Oglasom (u slučaju da fakultet nije završen u BiH, diploma mora biti nostrificirana) – (pozicija 1. i 2.),
- diploma o završenoj srednjoj školi (IV stepen) – (pozicija 3),
- certifikat za obavljanje poslova odgovorne osobe – (pozicija 2).

Po okončanju oglasne procedure izbora kandidata, izabrani kandidati će prije zaključivanja ugovora biti dužni dostaviti Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (Uvjerenja ne mogu biti starija od šest mjeseci).

U slučaju da izabrani kandidat ne dostavi navedena uvjerenja u ostavljenom roku nakon njegovog izbora neće doći do zaključivanja ugovora i za predmetno radno mjesto će biti odabran prvi sljedeći kandidat sa liste uspješnih kandidata.

Sva dokumentacija mora biti u originalu ili u kopiji ovjerenoj od nadležnog organa.

NAPOMENA:

Kod izbora kandidata voditi će se računa o mjerama iz Protokola za realizaciju projekta regionalne sanitarne deponije Zenica, koje je Vijeće Općine Zenica verificiralo svojim Zaključkom, broj: 01-05-1-11447/03 od 24.07.2003.godine.

Sve blagovremeno zaprimljene prijave će razmotriti posebno formirana komisija. Kandidati koji budu ispunjavali uslove Oglasa i koji budu dostavili dokumentaciju traženu Oglasom će biti pozvani na intervju. Za kandidata koji ne pristupi na intervju smatrati će se da je odustao od prijave na oglas. Nakon provedene procedure rangiranja kandidata, direktor će, na prijedlog Komisije, donijeti odluku o prijemu lica sa kojima će se zaključiti ugovor o radu na određeno vrijeme radi obavljanja pripravničkog staža.


V - Podnošenje prijava

Javni oglas će biti objavljen u dnevnom listu ‘’Oslobođenje’’, te na web stranici Grada Zenica (www.zenica.ba) i Privrednog društva ‘’Regionalna deponija Mošćanica’’ d.o.o. Zenica (www.rdm.ba).

Svi zainteresovani kandidati, prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu dostaviti u zatvorenoj koverti na protokol Društva ili putem pošte na adresu:

‘’Regionalna deponija Mošćanica’’ d.o.o. Zenica
Mošćanica bb.,
72000 Zenica


Sa naznakom ‘’Prijava na Javni oglas za poziciju pod ______’’ – NE OTVARATI

‘’Regionalna deponija Mošćanica’’ d.o.o. Zenica
Mošćanica bb.,
72000 Zenica


Sa naznakom ‘’Prijava na Javni oglas za poziciju pod ______’’ – NE OTVARATI

Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ‘’Oslobođenje’’.
Neuredne, nepotpune i ne blagovremeno dostavljene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Nakon provedenog postupka, kandidati će biti pismeno obaviješteni o rezulatima Oglasa.
Dokumentacija koju kandidati dostave na Oglas, neće se vraćati kandidatima. Kandidati koji ne budu pozvani na intervju odnosno kandidati koji nisu izabrani mogu uz pismeni zahtjev preuzeti svoju dokumentaciju u sjedištu Društva uz predočenje lične karte.

Broj: 02-293/19
Zenica, 07.06.2019. godine

‘’Regionalna deponija Mošćanica’’ d.o.o. Zenica
Direktor

Zukić Emir, dipl.ing.maš.