logo
  • Radno vrijeme deponije

    Ponedjeljak-nedjelja (7:00-23:00h)

  • Telefon

    00 387 32 446 360

  • Adresa

    Mošćanica bb, 72000 Zenica, BiH01

Jan

K O N K U R S za prijem radnika u radni odnos

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu ('Službene novine FBiH', broj: 26/16 i 89/19), člana 35. Statuta Privrednog društva 'Regionalna deponija Mošćanica' d.o.o. Zenica, člana 3. Pravilnika o radu, a u skladu sa Pravilima o provođenju procedure prilikom zapošljavanja radnika u Privrednom društvu 'Regionalna deponija Mošćanica' d.o.o. Zenica, te Saglasnosti Gradonačelnika Zenice, broj: 02-49-8357/19 od 19.04.2019. godine i broj: 02-49-9295/19 od 30.04.2019. godine, te Odluke, broj: 02-215/19. od 09.05.2019. godine, direktor Privrednog društva 'Regionalna deponija Mošćanica' d.o.o. Zenica raspisuje:

K O N K U R S
za prijem radnika u radni odnosI – U Privrednom društvu 'Regionalna deponija Mošćanica' d.o.o. Zenica prima se u radni odnos jedan izvršilac na radno mjesto 'ČISTAČICA'.

Sa izabranom kandidatkinjom će se zaključiti Ugovor o radu na neodređeno vrijeme, na puno radno vrijeme (40 sati sedmično) u skladu sa Zakonom o radu, a raspored radnog vremena je regulisan Odlukom direktora.

Radnica će biti raspoređena u Službi za opšte, pravne i kadrovske poslove.

Kratak opis poslova radnog mjesta: radnica će vršiti poslove čišćenja poslovnih prostorija na Regionalnoj deponiji (kancelarije, hodnici, mokri čvorovi, trpezarija, vagarska kućica, portirnica, objekat garaže i dr.), održavati čistoću sanitarija, namještaja, staklenih površina, zavjesa..., obavljati po potrebi i druge jednostavnije poslove.

Prijavljivanje na Konkurs vrši se pisanom prijavom koja mora biti potpisana od strane kandidata. Kandidati koji se prijavljuju na Konkurs, treba da ispunjavaju opće i posebne uslove, i to:

II - Opći uslovi za zasnivanje radnog odnosa:

- da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,
- da je kandidat stariji od 18 godina,
- da kandidat ima zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta i
- da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

III - Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa: Završena osnovna škola (NSS).
IV – Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost uslova u Javnom konkursu:

Uz prijavu na Javni konkurs, koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, kandidati su dužni dostaviti dokumente o ispunjavanju općih i posebnih uslova:

- Izvod iz matične knjige rođenih;
- Uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine (ne starije od šest mjeseci);
- Potvrdu o prebivalištu (CIPS) - (ne starije od 30 dana);
- Diplomu/Svjedočanstvo o završenoj školi (ovjerena kopija).
Kandidati mogu dostaviti i drugu dokumentaciju kojom dokazuju svoj radno - pravni i ekonomsko – socijalni status, kompetencije i sl., a koje mogu uticati na opredjeljenje poslodavca kod izbora kandidata (npr: dokaz o statusu člana porodice poginulog borca odnosno porodice šehida, statusu RVI, civilne žrtve rata, socijalnom statusu, dužini čekanja na posao prema evidenciji Službe/Biroa za zapošljavanje, preporuke bivšeg poslodavca i dr.).

Po okončanju Konkursa, izabrani kandidat će prije zaključivanja ugovora biti dužan dostaviti Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (Uvjerenja ne mogu biti starija od šest mjeseci). U slučaju da izabrani kandidat ne dostavi navedena uvjerenja u ostavljenom roku nakon njegovog izbora, za predmetno radno mjesto će biti odabran slijedeći kandidat sa liste koji ispunjava uslove za prijem u radni odnos.

Sva dokumentacija mora biti u originalu ili u kopiji ovjerenoj od nadležnog organa.

Kod izbora kandidata voditi će se računa o mjerama iz Protokola za realizaciju projekta regionalne sanitarne deponije Zenica, koje je Vijeće Općine Zenica verificiralo svojim Zaključkom, broj: 01-05-1-11447/03 od 24.07.2003. godine.

Sve blagovremeno zaprimljene prijave će razmotriti posebno formirana komisija. Kandidati koji budu ispunjavali uslove Konkursa i koji budu dostavili dokumentaciju traženu Konkursom će biti pozvani na intervju. Kandidat koji ne pristupi intervjuu gubi pravo učešća u daljoj konkursnoj proceduri. Nakon provedenog postupka Javnog konkursa, direktor će, na prijedlog Komisije, donijeti odluku o prijemu lica s kojim će se zaključiti ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

V - Podnošenje prijava
Konkurs će biti objavljen u dnevnom listu ‘’Oslobođenje’’, te na web portalu Grada Zenica (www.zenica.ba) i Privrednog društva ‘’Regionalna deponija Mošćanica’’ d.o.o. Zenica (www.rdm.ba).

Svi zainteresovani kandidati, prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu dostaviti u zatvorenoj koverti na protokol Društva ili putem pošte na adresu:

‘’Regionalna deponija Mošćanica’’ d.o.o. Zenica
Mošćanica bb.,
72000 Zenica


Sa naznakom ‘’Prijava na Konkurs’’ – NE OTVARATI

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ‘’Oslobođenje’’.

Dokumentacija koju kandidati dostave na Konkurs neće se vraćati kandidatima.
Neuredne, nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Nakon provedenog postupka, kandidati će biti pismeno obaviješteni o rezulatima Konkursa.

Broj: 02-216/19
Zenica, 09.05.2019. godine
Direktor

Zukić Emir, dipl.ing.maš.OGLAS MOŽETE PREUZETI NA OVOM - LINKU.


www.rdm.ba