logo
  • Radno vrijeme deponije

    Ponedjeljak-nedjelja (7:00-23:00h)

  • Telefon

    00 387 32 446 360

  • Adresa

    Mošćanica bb, 72000 Zenica, BiH01

Jan

KONKURS za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

Broj: 02-157/19
Zenica, 01.04.2019. godine

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu ('Službene novine FBiH', broj: 26/16 i 89/19), člana 35. Statuta Privrednog društva 'Regionalna deponija Mošćanica' d.o.o. Zenica, člana 3. Pravilnika o radu, a u skladu sa Pravilima o provođenju procedure prilikom zapošljavanja radnika u Privrednom društvu 'Regionalna deponija Mošćanica' d.o.o. Zenica, te Saglasnosti Gradonačelnika Zenice, broj: 02-49-3502/19 od 04.03.2019. godine i Odlukom, broj: 02-156/19. od 01.04.2019. godine, direktor Privrednog društva 'Regionalna deponija Mošćanica' d.o.o. Zenica raspisuje:

K O N K U R S
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme


I – U Privrednom društvu 'Regionalna deponija Mošćanica' d.o.o. Zenica prima se
u radni odnos sedam (7) radnika na određeno vrijeme.


Radnici će biti raspoređeni u Službi za tehničke poslove na radno mjesto 'radnik na selekciji otpada i izdvajanju korisnih komponenti'.

Sa izabranim kandidatima će se zaključiti ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju do jednu (1) godinu sa punim radnim vremenom (40 sati sedmično) u skladu sa Zakonom o radu, a raspored radnog vremena je regulisan Odlukom direktora.

Kratak opis poslova radnog mjesta: radnik će vršiti poslove izdvajanja korisnih materijala iz otpada (PET ambalaža, papir-karton, tvrda plastika, metal, drvo, najlon i dr.), te njihov prenos i utovar u vozilo za odvoz, kao i obavljati ostale fizičke odnosno pomoćne poslove po potrebi i nalogu neposrednog rukovodioca.

Prijavljivanje na Konkurs vrši se pisanom prijavom koja mora biti potpisana od strane kandidata. Kandidati koji se prijavljuju na Konkurs, treba da ispunjavaju opće i posebne uslove, i to:

II - Opći uslovi za zasnivanje radnog odnosa:
- da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,
- da je kandidat stariji od 18 godina,
- da kandidat ima zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta i
- da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

III - Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa: Završena osnovna škola (NSS).
IV – Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost uslova u Javnom konkursu:

Uz prijavu na Javni konkurs, koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, kandidati su dužni dostaviti dokumente o ispunjavanju općih i posebnih uslova:
- Izvod iz matične knjige rođenih;
- Uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine (ne starije od šest mjeseci);
- Potvrdu o prebivalištu (CIPS) - (ne starije od 30 dana);
- Diplomu/Svjedočanstvo o završenoj školi (ovjerena kopija).

Kandidati mogu dostaviti i drugu dokumentaciju kojom dokazuju svoj radno - pravni i ekonomsko – socijalni status, kompetencije i sl., a koje mogu uticati na opredjeljenje poslodavca kod izbora kandidata (npr: dokaz o statusu člana porodice poginulog borca odnosno porodice šehida, statusu RVI, civilne žrtve rata, socijalnom statusu, dužini čekanja na posao prema evidenciji Službe/Biroa za zapošljavanje, preporuke bivšeg poslodavca i dr.).

Po okončanju Konkursa, izabrani kandidati će prije zaključivanja ugovora biti dužni dostaviti Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (Uvjerenja ne mogu biti starija od šest mjeseci).

U slučaju da izabrani kandidat ne dostavi navedena uvjerenja u ostavljenom roku nakon njegovog izbora, za predmetno radno mjesto će biti odabran slijedeći kandidat sa liste koji ispunjava uslove za prijem u radni odnos.

Sva dokumentacija mora biti u originalu ili u kopiji ovjerenoj od nadležnog organa.

NAPOMENA:

Kod izbora kandidata voditi će se računa o mjerama iz Protokola za realizaciju projekta regionalne sanitarne deponije Zenica, koje je Vijeće Općine Zenica verificiralo svojim Zaključkom, broj: 01-05-1-11447/03 od 24.07.2003. godine.

Sve blagovremeno zaprimljene prijave će razmotriti posebno formirana komisija. Kandidati koji budu ispunjavali uslove Konkursa i koji budu dostavili dokumentaciju traženu Konkursom će biti pozvani na intervju. Nakon provedenog postupka Javnog konkursa, direktor će, na prijedlog Komisije, donijeti odluku o prijemu lica sa kojima će se zaključiti ugovor o radu na određeno vrijeme.

V - Podnošenje prijava

Konkurs će biti objavljen u dnevnom listu ‘’Oslobođenje’’, te na web portalu Grada Zenica (www.zenica.ba) i Privrednog društva ‘’Regionalna deponija Mošćanica’’ d.o.o. Zenica (www.rdm.ba).

Svi zainteresovani kandidati, prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu dostaviti u zatvorenoj koverti na protokol Društva ili putem pošte na adresu:

‘’Regionalna deponija Mošćanica’’ d.o.o. Zenica
Mošćanica bb.,
72000 Zenica


Sa naznakom ‘’Prijava na Konkurs’’ – NE OTVARATI

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ‘’Oslobođenje’’.
Dokumentacija koju kandidati dostave na Konkurs, neće se vraćati kandidatima. Neuredne, nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Nakon provedenog postupka, kandidati će biti pismeno obaviješteni o rezulatima Konkursa.


‘’Regionalna deponija Mošćanica’’ d.o.o. Zenica

Direktor
Zukić Emir, dipl.ing.maš.